Gedragscode Stichting Dansdrift

Als stichting voor improvisatiedans streven we naar een positieve en open sfeer waarbinnen iedereen elkaar met respect behandelt en met plezier de amateurkunst beoefent.
Om dit te bereiken en (seksueel) grensoverschrijdend gedrag te voorkomen, is deze gedragscode opgesteld. Iedereen die deelneemt aan activiteiten van en rondom Dansdrift draagt, door zich te houden aan de gedragsregels in deze code, bij aan het waarborgen van een veilige omgeving. Wanneer je bij ons mee komt doen als deelnemer, docent of anderszins je verbindt aan cursussen en workshops vragen wij je deze gedragscode te onderschrijven. Hiermee verklaar je dat je de gedragscode kent en volgens deze code zult handelen.
• iedereen die betrokken is bij Dansdrift gaat met respect met alle andere betrokkenen om. Wij discrimineren niet, sluiten niemand buiten en pesten heeft geen plaats in onze groep. Wij zeggen er iets van als we iemand dit soort gedrag zien of horen vertonen.
• We behandelen iedereen gelijk: niemand wordt voorgetrokken door bijvoorbeeld docenten, bestuursleden of anderen die beslissingen kunnen nemen over onze deelnemers.
• Wanneer we over vertrouwelijke informatie van deelnemers beschikken, gaan we hier zorgvuldig mee om.
• Indien we binnen de organisatie zaken signaleren die in onze ogen niet passen in het kader van integer handelen, stellen we direct het bestuur en/of de vertrouwenscontactpersoon hiervan op de hoogte.
• Fysieke aanraking binnen de activiteiten van onze organisatie. Wij zijn ons ervan bewust dat de activiteiten binnen Dansdrift vragen om fysiek contact. Wij zorgen ervoor dat het contact functioneel is en dat wij direct het fysieke contact onderbreken/stoppen als de ander afstand neemt of op andere wijze te kennen geeft de aanraking onplezierig te vinden. Wij respecteren ieders persoonlijke ruimte.
• We gebruiken geen drugs en/of alcohol tijdens de uitvoering van de werkzaamheden; evenmin zijn we onder invloed van drugs en/of alcohol.
• We nemen alleen giften, geschenken of andere beloningen aan van derden als het bestuur daarvoor toestemming heeft gegeven.
• We verlenen alleen medewerking aan opnamen, tv-interviews, dagbladen of politieke groeperingen als de deelnemers en het bestuur daarvoor toestemming hebben gegeven.
• Foto- en filmopnamen tijdens lessen zijn niet gebruikelijk, en alleen toegestaan als iedere aanwezige daarmee akkoord is.
• We houden ons aan de van toepassing zijnde overheidsvoorschriften, veiligheidsvoorschriften en milieuvoorschriften. Denk aan het opvolgen van Corona-protocollen, respecteren van ieders eigendommen, het netjes achterlaten van de ruimten, het opruimen van materialen, en het opruimen van afval.
1
• Klachten/meldingen: Wanneer we een klacht/melding hebben wegens ongewenste omgangsvormen, kunnen we ons wenden tot het bestuur of tot de vertrouwenscontactpersoon.
• We zijn allen verantwoordelijk voor een goede invulling van deze gedragscode.
• Wijzigingen: Het bestuur kan de gedragscode eenzijdig wijzigen en dient leden en vrijwilligers over wijzigingen te informeren zodra deze van kracht worden.
Deze gedragscode is vastgesteld door het bestuur van de stichting Dansdrift ter vergadering van 17 april 2023

penningmeester Lucie van Gendt

voorzitter Jacqueline Verhees